04 آبان 1400

گزارش های سال 1399

گزارش اقدامات و برنامه هاي

 اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبي

در راستاي پيام نوروزي مقام معظم رهبري  ( مد ظلّه العالي ) و نامگذاري سال 1399 به نام سال جهش توليد

دریافت فایل