04 آبان 1400

نظرسنجی الکترونیکی

این فرم الکترونیکی جهت مشارکت شهروندان بر روی پیش نویس های قوانین و مقررات استانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی ایجاد گردیده است. شما شهروند گرامی می توانید ضمن تکمیل فرم  نسبت به ارسال پیشنهادات خود در رابطه با بهبود ارائه خدمات موردنظر خود اقدام فرمائید.

                                                                                                                                                                                                     با تشکر

تکمیل فرم نظرسنجی الکترونیکی

Loading