27 شهریور 1400


1-جمع بندي اطلاعات لازم درباره شرايط و وضعيت پيمانكاران و مشاوران و مشخصات آنان بر اساس مقررات و ضوابط و همچنين آگاهي از معيارها و ضوابط حاكم بر عقد قراردادهاي مربوطه.
2-بررسي طرحهاي زمان بندي شده و نقشه ها و انجام امور مربوط به تشريفات مناقصه و عقد پيمان با پيمانكاران براساس اصول و ضوابط حاكم و رعايت قوانين و مقررات مربوط.
3-صدور دستور شروع كار پيمانكاران و نظارت بر پيشرفت كار آنان طبق برنامه زمانبندي شده .
4- تنظيم فرم قراردادهاي نمونه و كاربرد آنها در زمان عقد قراردادهاي مورد نياز.
5-بررسي و تأييد صورت وضعيت ، مابه التفاوت و تعديل قطعي موقت و قطعي از طرف مشاوران و پيمانكاران و تطبيق آنها با مفاد پيمانها و در صورت لزوم اظهار نظر پيرامون آنها .
6-شركت در كميسيونهاي تحويل موقت و قطعي و تهيه حكم كميسيون.
7-رسيدگي به مسائل و مشكلات پيمانكاران در رابطه با چگونگي اجراي مفاد قراردادها و فراهم نمودن مقدمات نسخ پيمان طبق مفاد قرارداد و با همكاري امور حقوقي.
8-ارزشيابي عملكرد مشاوران و پيمانكاران در مقاطع مياني و پاياني كار و گزارش عملكرد به مراجع صدور صلاحيت .
9-اعلام نتايج ارزشيابي فعاليت پيمانكاران به مبادي ذيربط.
10-رسيدگي به تأخيرهاي پيمانكاران و خلع يد يا خاتمه دادن پيمان طبق مقررات.
11-تهيه آمار و گزارشهاي مستمر و ادواري پيرامون تنوع و حجم فيزيكي و مالي پيمانهاي منعقده در سطح استان.
12-حفظ و نگهداري اسناد ، مدارك و نقشه هاي طراحي شده و اجرائي طبق اصول فني .
13-بررسي اسناد مناقصه به منظور تطبيق آن با آخرين بخشنامه ها و دستور العمل ها.