04 آبان 1400

دکتر محمد هادی خراشادیزاده

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا)

 

نرم افزارهای موبایلی

پست الکترونیک

پیگیری مکاتبات الکترونیک

سامانه شهرراه