04 آبان 1400


5-1- اداره برنامه ، بودجه ، جذب سرمايه و تجهيز منابع     
1-تعيين و پيشنهاد اولويت برنامه هاي اداره كل استان در چارچوب سياستها و خط مشي هاي ابلاغ شده.
2-بررسي امكانات و سياستهاي كلي اقتصادي استان و برنامه هاي توسعه به منظور تنظيم برنامه براي ايجاد و توسعه راههاي ارتباطي ،‌ توسعه زمين ، مسكن و ساختمان در منطقه.
3-تهيه و پيشنهاد برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت با همكاري واحدهاي تابعه و حوزه مركزي در چارچوب سياستها و خط مشي هاي وزارتخانه  و انجام هماهنگيهاي لازم با ارگانهاي برنامه ريزي استان.
4-تلفیق برنامه هاي محوله به اداره كل استان و تدوين و تنظيم آنها براساس خط مشي‌هاي تعيين شده و با توجه به امكانات موجود استان.
5-كنترل روند پيشرفت برنامه ها و فعاليت ها و تهيه گزارش هاي لازم .
6-شركت در شوراي برنامه ريزي امور زير بنايي استان.
7-جمع آوري و تنظيم و تحليل آمار و اطلاعات مورد نياز واحدها ي تابعه به منظور انجام برنامه ريزي هاي لازم.
8-تهيه و تنظيم موافقت نامه هاي مربوطه .
9-تهيه و تنظيم گزارش پيش بيني اعتبارات مورد نياز در چهارچوب برنامه هاي اجرايي تدوين شده.
10-انجام امور مربوط به تنظیم و مبادله موافقت نامه ها با مراجع ذيربط و اخذ ابلاغ اعتبارات رديف بودجه. 
11-تهيه و تنظيم بودجه هاي جاري و عمراني با هماهنگي ساير واحدهاي اداره كل استان و ارائه به مراجع ذيربط.
12-پيگيري موافقت نامه ها و شركت در جلسات رسيدگي به پيشرفت طرحهاي عمراني و جذب اعتبارات  و تجهيز منابع مربوط .
13-تهيه لايحه بودجه سال آينده و مقايسه آن با قوانين سنواتي.
14-پيگيري و اجراي شاخصهاي مصوب سرمايه گذاري در حوزه فعاليت راه، مسكن و شهرسازي، شامل شاخصهاي اولويت بندي طرح هاي سرمايه گذاري، روشهاي بهينه تأمين مالي، واگذاري طرح ها و انتخاب متقاضي برتر، تنظيم مستندات و قراردادهاي سرمايه گذاري و نظارتي. 
15-بررسي و برنامه ريزي در تأمين مالي و احداث طرح هاي راه و ترابري و مسكن و شهرسازي. 
16-احصاء و شناسايي پروژه هاي سرمايه گذاري در امور حمل و نقل و مسكن و شهرسازي. 
17-شناسايي منابع مالي مورد نياز و ايجاد زمينه نحوه جذب آن ها و تهيه بانكهاي اطلاعاتي در سامانه مرتبط. 
18-برقراري ارتباط مستمر با بانك ها و مؤسسات مالي، اعتباري و سرمايه گذاري،  به منظور تجهيز و تأمين منابع مالي مورد نياز. 
19-انجام مذاكره اوليه براي شناسايي تأمين كنندگان منابع مالي طرح ها و پيگيري اجراي آن ها. 
20-برگزاري همايش ها، سمينارها و نشستهاي تخصصي داخلي به منظور معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري وزارت متبوع در سطح استان . 
21-استفاده از ظرفيتهاي بازار سرمايه و شركتهاي فعال درمنطقه براي تأمين مالي پروژه هاي حوزه راه و شهرسازي. 
22-همكاري با ادارات كل استاني شركتها و سازمانهاي تابعه وزارت متبوع در فرآيند مذاكرات سرمايه گذاري و تجهيز منابع طرحها.
23-پيشنهاد طرح هاي جديد سرمايه گذاري مبتني بر شناسايي قابليت¬هاي موجود در مناطق مختلف استان با هدف ايجاد توسعه متوازن.
24-مديريت بهينه داراييهاي موجود در ادارات كل راه و شهرسازي با هدف بهره¬گيري از ظرفيت هاي حوزه راه، مسكن و شهرسازي براي توسعه ظرفيت¬هاي سرمايه گذاري در حوزه وظايف مربوطه.
25-برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منظور  شناسايي ، جذب و هدايت سرمايه هاي موجود در استان جهت احداث و توسعه طرحهاي مصوب.