04 آبان 1400

منشور اخلاقی

خدا هيچكس را تكليف نكند مگر بقدر توانايي او (و روز جزا) نيكي هاي هر شخص به سود خود او و بديهايش نيز به زيان خود اوست، بار پروردگارا ما را بر آنچه به فراموشي يا بخطا كرده ايم مؤاخذه مكن، بار پروردگارا تكليف گران طاقت فرسا چنانكه بر پيشينيان نهادي برما مگذار، بار پروردگارا بار تكليفي فوق طاقت ما را بدوش منه و ببخش گناه ما را و بر ما رحمت فرما، تنها سلطان ما و يار و ياور ماتويي ما را بر (مغلوب كردن) گروه كافران ياري فرما. آيه (286) سوره بقره

1- حضور به موقع در محل كار و رعايت وقت شناسي

2-خوشرويي و متانت رفتار نسبت به همكاران و مراجعان

اي اهل ايمان هرگز نبايد قومي قوم ديگر را مسخره كند شايد آنها بهتراز آنها (مسخره كننده ها) باشند ... آيه (11) سوره حجرات

3- راهنمايي به موقع و ارائه اطلاعات لازم به مراجعان و جلوگيري از سرگرداني آنها

4- فراهم نمودن فضاي مطلوب مراودات به گونه اي كه مراجعان به مسئولان و كاركنان اطمينان كامل داشته باشند.

5- ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعايت عدالت و انصاف و بدون تبعيض (قومي، جنسي، خويشاوندي، مذهبي و ...)

در كار ناشايسته اي كه بخطا كنيد به شما گناهي نيست ليكن آن كار زشتي را كه بعمد و با اراده قلبي مي كنيد بر آن گناه مؤاخذه مي شويد. آيه (5) سوره احزاب

6- توجه به صحبت ها و خواسته هاي مراجعان وحداكثر تلاش در پاسخگويي و ارائه خدمت به آنه

هيچكس نمي داند كه پاداش نيكوكاريش چه نعمت و لذتهاي بي نهايت كه روشني ديده است در عالم غيب براو ذخيره شده است. آيه (17) سوره سجده

7- ارائه اطلاعات لازم به همكاران جهت خدمات بهينه و تسريع در اجراي امور به نحو مطلوب.

8- انجام وظايف به صورت مؤثر و كارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانين و مقرارت سازماني

9- خودداري از مظاهر فساد اداري نظير توصيه،سفارش و اخذ هرگونه هديه غيرمتعارف و وجه نقد.

بزرگوارترين شما نزد خدا با تقواترين شماست و خدا از حال شما كاملاً آگاهست آيه (13) حجرات

10- رعايت نظم و انضباط اداري.

11- برنامه ريزي فعاليتها و انجام آن براساس زمان پيش بيني شده

12- انجام فعاليت ها براساس روش مستند و مشخص نه براساس سليقه كاركنان يا مديران.

در كارها به خدا توكل كن (كه تنها) خدا براي مدد كفايت است آيه (3) سوره احزاب

13- پرهيز از شايعه سازي، تهمت، غيبت، خبرچيني و هر اقدامي در جهت تضعيف صميميت و اعتماد كاركنان.

از خدا بترسيد (نافرماني نكنيد) كه خدا به گفتار شما شنوا و داناست. آيه (1) سوره حجرات

14- راز داري و خودداري از افشاء اسناد محرمانه

15- استفاده از پوشش متناسب با عرف و فرهنگ جامعه.

16- پرهيز از استعمال دخانيات در محيط كار.

17- استفاده مطلوب از وسايل ايمني حسب مورد.

18- جلوگيري از اسراف و مصرف بيهوده امكانات و اموال سازمان

19- برقراري توازن و اعتدال بين زندگي شغلي و خانوادگي

20- استفاده صحيح از اختيارات و قدرت انساني

21- درك صحيح اهداف سازمان و تلاش در جهت همسويي اهداف فردي با آن.

22- احساس مسئوليت نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود.

23- رعايت قوانين و مقررات سازماني بطور دقيق.

24- اهميت دادن به ارتقاء دانش و بينش بعنوان وظيفه.