04 آبان 1400

توافقنامه سطح خدمات توافقنامه سطح خدمات اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

1) مقدمه
بطور کلی توافق نامه سطح خدمات Agreement Level Service یک قرارداد تضمین کیفیت خدمات دو جانبه بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده است. با عنایت به توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی و اهمیت کیفیت و پایداری آن برای دستگاههای اجرایی لزوم بهره گیری و تدوین استانداردهای کیفی برای e-service ها ضروری خواهد بود. به همین منظور توافق نامه سطح ارائه خدمات برای خدمات پیوست ارائه می گردد.
2 .هدف : هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که حداقل سطوح کیفیت خدمات اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی خدمات پیوست( و حق خدمت گیرندگان )ارباب رجوع( برای اخذ اعتبار در صورت عدم دستیابی به سطوح خدمات را تعیین می نماید.
3 .تعاریف :
خدمت دهنده: اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 
خدمت گیرنده: ارباب رجوع/ شهروندان،  سایت: مجموعه فرم ها و خدمات الکترونیکی است که برای ارائه خدمات به خدمت گیرنده بر روی پرتال اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی به نشانی www.skh.mrud.ir و زیرپرتال های آن قرار دارد.
دوره زمانی: یکسال شمسی با فرض هر ماه 30 روز است.
ساعات کار مؤثر: 24 ساعت کاری در یک شبانه روز.
قطعی خدمت: قطع خدمت توافق شده از سمت سایت سازمان.
 رسید خرابی: اعالم وصول خرابی، گزارش خرابی و یا کاهش سطح کیفیت خدمات که از طرف خدمت گیرنده اعالم می شود.  
مسئولیت : قوانین و مقرراتی را که به اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی اجازه می دهد خدمت ارائه شده در توافقنامه سطح خدمت را ارائه کند، مستند میکند. همچنین به صورت شفاف بیان میشود که دستگاه چه مسئولیت قانونی در قبال شهروند متقاضی خدمت دارد. •
بر اساس آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی مصوب شورایعالی اداری به شماره 7740 /93 /206 مورخ 10/6/93 تمامی دستگاه های اجرایی مونفند نستتبت به الکترونیکی نمودن خدمات دستتتگاه و ارائه آن از طریق درگاه، دفاتر پیشخوان و یا سایر طرق اقدام نمایند. • بر اساس بند پ ماده 67 برنامه پنج ساله ششم کشور دستگاه های اجرایی مونفند نسبت به الکترونیکی نمودن فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند. •
5 .تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی • خدمت گیرنده مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سایت/ پست/ دفتر پیشخوان/ حضوری به این دستگاه ارائه نماید. • هزینه های ارائه خدمات بصورت رسمی از سوی دستگاههای ذیصالح تعیین و از طریق سایت اعلام خواهد شد. • در صورت عدم ارائه خدمات با کیفیت و مطلوب میزان پرداخت هزینه های ضرر و زیان خدمت گیرنده از سوی مراجع ذیصالح تعیین و در سایت درج خواهد شد. • اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات موظف است ظرف 72 ساعت قبل این اجرای قطعی های برنامه ریزی شده و عدم ارائه خدمات، موضوع را از طریق پرتال اطالع رسانی نماید. • شناسنامه خدمات، فرآیند و نحوه اخذ خدمات، فرم های مرتبط و مسئول تایید کننده هر خدمت از طریق منوی دولت الکترونیک در سایت اطلاع رسانی شده است.
6 .دوره عملکرد • این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ 98/12/29 و تحت مدیر کل اداره راه و شهرسازی خراسان جنوبی اعتبار دارد. • در پایان دوره زمانی یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.
7 .خاتمه توافقنامه  خدمت دهنده نباید هیچ تبعیضی را در مورد خدمات مشابه در شرایط مساوی بین سرویس گیرندگان در توافقنامه سطح خدمت قائل شود.
هرگونه توافق ا ضافه بر شرایط مندرج در توافق نامه سطح خدمت بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده با رعایت شرایط رقابتی و حقوقی بلامانع است است.  در شرایط اختالف بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده، دفتر بازرسی و امور حقوقی استانداری مرجع داوری حل اختلاف خواهد بود.

لیست خدمات شناسنامه دار اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی