04 آبان 1400

 

فهرست خدمات الکترونیکی اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

مدیریت ساخت و توسعه

  

شناسه خدمت

عنوان خدمت

نحوه ارائه خدمت

KHJ/030/109/1-1     

فرآیند بهسازی یک محور روستايي

KHJ/030/106/1-1     

فرآیند توسعه و بهسازی راهها

13051684000

ارائه تاییدیه صدورمجوزخروج موقت ماشین آلات و تجهیزات راهسازي از کشور

مدیریت مسکن و ساختمان

شناسنامه خدمات

عنوان خدمت

نحوه ارائه خدمت

KHJ/030/406/1-1     

برگزاری دوره های آموزشی جهت ساکنان بافت فرسوده، نهادها مدیریت محلی و حرفه مندان

KHJ/030/405/1-1     

انجام پروژه های مشارکتی مسکن

KHJ/030/407/1-1     

پاسخگویی به شکایات در حوزه مسکن

KHJ/030/409/1-1     

صدور معرفی نامه به بانک جهت دفترچه اقساط تسهیلات ساخت مسکن مهر خودمالک

مدیریت شهرسازی و معماری

شناسنامه خدمات

عنوان خدمت

نحوه ارائه خدمت

KHJ/030/204/1-1

ساماندهی و بهسازی نماها ، جداره ها و منظر شهری ، مناسب سازی محیط و معابر

KHJ/030/205/1-1     

نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز(تغییر کاربری)

KHJ/030/410/1-1     

نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملی ساختمان

مدیریت فنی و اجرایی

شناسه خدمت

عنوان خدمت

نحوه ارائه خدمت

KHJ/030/101/1-1     

مطالعه و احداث پروژه یک ساختمان دولتی

مدیریت توسعه منابع

شناسه خدمت

عنوان خدمت

نحوه ارائه خدمت

13051686000          

ارائه فرصت هاي سرمایه گذاري و مشاوره درخصوص ماهیت پروژه هاي حمل و نقل به متقاضیان سرمایه گذاري

13051685000

تامین منابع جنسی (مصالح) پروژه هاي عمرانی وزارت راه و شهرسازي

13051688000          

تدوین پیش نویس و ارائه شاخصهاي برنامه هاي توسعه بخش حمل و نقل

15011687000

صدور معرفی نامه برای متقاضیان تسهيلات صندوق توسعه ملي

مدیریت املاک و حقوقی

شناسنامه خدمات

عنوان خدمت

بیانیه سطح توافق خدمت

KHJ/030/317/1-1

رفع تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی دولتی

KHJ/030/306/1-1

انتقال قطعی سند مالکیت به افراد دارای قرارداد واگذاری

KHJ/030/307/1-1

بررسی سوابق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی

KHJ/030/308/1-1

فرآیند برگزاری فراخوان و مزایده جهت واگذاری زمین

KHJ/030/309/1-1

پاسخ به استعلامات بانکی جهت پرداخت یارانه به اقشار ویژه(جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا)

KHJ/030/310/1-1

تحویل اراضی ملی از اداره منابع طبیعی

KHJ/030/312/1-1

تعیین نوعیت اراضی

KHJ/030/313/1-1

تفکیک یک قطعه زمین دولتی

KHJ/030/316/1-1

ثبت انصراف از تسهیالت مسکن مهر

MPD/030/318/1-1    

فروش خانه های سازمانی موسسات دولتی به ساکنین واجد شرایط

KHJ/030/320/1-1

واگذاری زمین از طریق ماده 22 الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(تفریحی و توریستی)

                                                                       

KHJ/030/321/1-1     

واگذاری زمین از طریق ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

KHJ/030/323/1-1

واگذاری زمین در اجرای احکام قطعی قضایی و دیوان عدالت اداری

KHJ/030/325/1-1

واگذاری زمین و مسکن از طریق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آئین نامه اجرایی آن