| 09 آبان 1399

شناسنامه خدمات اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

مدیریت ساخت و توسعه

مدیریت املاک و حقوقی

مدیریت شهرسازی و معماری

مدیریت مسکن و ساختمان

مدیریت توسعه منابع