| 20 مرداد 1399

توافق نامه سطح خدمات اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

مدیریت ساخت و توسعه راه ها

شناسه خدمت

عنوان خدمت

توافق نامه سطح خدمت

KHJ/030/109/1-1     

فرآیند بهسازی یک محور روستايي

KHJ/030/106/1-1     

فرآیند توسعه و بهسازی راهها

13051684000

ارائه تاییدیه صدورمجوزخروج موقت ماشین آلات و تجهیزات راهسازي از کشور

مدیریت شهرسازی و معماری

شناسنامه خدمات

عنوان خدمت

توافق نامه سطح خدمت

KHJ/030/204/1-1

ساماندهی و بهسازی نماها ، جداره ها و منظر شهری ، مناسب سازی محیط و معابر

KHJ/030/205/1-1     

نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز(تغییر کاربری)

KHJ/030/410/1-1     

نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملی ساختمان

مدیریت مسکن و ساختمان

شناسنامه خدمات

عنوان خدمت

توافق نامه سطح خدمت

KHJ/030/406/1-1     

برگزاری دوره های آموزشی جهت ساکنان بافت فرسوده، نهادها مدیریت محلی و حرفه مندان

KHJ/030/405/1-1     

انجام پروژه های مشارکتی مسکن

KHJ/030/407/1-1     

پاسخگویی به شکایات در حوزه مسکن

KHJ/030/409/1-1     

صدور معرفی نامه به بانک جهت دفترچه اقساط تسهیلات ساخت مسکن مهر خودمالک

مدیریت املاک حقوقی


ردیف

عنوان خدمت

توافق نامه سطح خدمت

1

رفع تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی دولتی

2

انتقال قطعی سند مالکیت به افراد دارای قرارداد واگذاری

3

بررسی سوابق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی

4

فرآیند برگزاری فراخوان و مزایده جهت واگذاری زمین

5

پاسخ به استعلامات بانکی جهت پرداخت یارانه به اقشار ویژه(جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا)

6

تحویل اراضی ملی از اداره منابع طبیعی

7

تعیین نوعیت اراضی

8

تفکیک یک قطعه زمین دولتی

9

ثبت انصراف از تسهیالت مسکن مهر

10

فروش خانه های سازمانی موسسات دولتی به ساکنین واجد شرایط

11

واگذاری زمین از طریق ماده 22 الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(تفریحی و توریستی)

                                                                       

12

واگذاری زمین از طریق ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

13

واگذاری زمین در اجرای احکام قطعی قضایی و دیوان عدالت اداری

14

واگذاری زمین و مسکن از طریق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آئین نامه اجرایی آن

                                                                                               

مدیریت توسعه منابع

شناسه خدمت

عنوان خدمت

توافق نامه سطح خدمت

13051686000          

ارائه فرصت هاي سرمایه گذاري و مشاوره درخصوص ماهیت پروژه هاي حمل و نقل به متقاضیان سرمایه گذاري

13051685000

تامین منابع جنسی (مصالح) پروژه هاي عمرانی وزارت راه و شهرسازي

13051688000          

تدوین پیش نویس و ارائه شاخصهاي برنامه هاي توسعه بخش حمل و نقل

15011687000

صدور معرفی نامه برای متقاضیان تسهيلات صندوق توسعه ملي