04 آبان 1400

توافق نامه سطح خدمات اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

مدیریت ساخت و توسعه راه ها

شناسه خدمت

عنوان خدمت

توافق نامه سطح خدمت

KHJ/030/109/1-1     

فرآیند بهسازی یک محور روستايي

KHJ/030/106/1-1     

فرآیند توسعه و بهسازی راهها

13051684000

ارائه تاییدیه صدورمجوزخروج موقت ماشین آلات و تجهیزات راهسازي از کشور

مدیریت شهرسازی و معماری

شناسنامه خدمات

عنوان خدمت

توافق نامه سطح خدمت

KHJ/030/204/1-1

ساماندهی و بهسازی نماها ، جداره ها و منظر شهری ، مناسب سازی محیط و معابر

KHJ/030/205/1-1     

نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز(تغییر کاربری)

KHJ/030/410/1-1     

نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملی ساختمان

مدیریت مسکن و ساختمان

شناسنامه خدمات

عنوان خدمت

توافق نامه سطح خدمت

KHJ/030/406/1-1     

برگزاری دوره های آموزشی جهت ساکنان بافت فرسوده، نهادها مدیریت محلی و حرفه مندان

KHJ/030/405/1-1     

انجام پروژه های مشارکتی مسکن

KHJ/030/407/1-1     

پاسخگویی به شکایات در حوزه مسکن

KHJ/030/409/1-1     

صدور معرفی نامه به بانک جهت دفترچه اقساط تسهیلات ساخت مسکن مهر خودمالک

مدیریت املاک حقوقی


ردیف

عنوان خدمت

توافق نامه سطح خدمت

1

رفع تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی دولتی

2

انتقال قطعی سند مالکیت به افراد دارای قرارداد واگذاری

3

بررسی سوابق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی

 

 

 

                                                                                               

 

مدیریت توسعه منابع

شناسه خدمت

عنوان خدمت

توافق نامه سطح خدمت

13051686000          

ارائه فرصت هاي سرمایه گذاري و مشاوره درخصوص ماهیت پروژه هاي حمل و نقل به متقاضیان سرمایه گذاري

 

 

13051688000          

تامین منابع جنسی (مصالح) پروژه هاي عمرانی وزارت راه و شهرسازي