04 آبان 1400

در تاريخ 31 خرداد 1390وزارت راه وشهرسازي با راي مجلس شوراي اسلامي وسپس تاييد شوراي نگهبان از ادغام دو وزارتخانه راه وترابري و مسكن وشهرسازي تشكيل ومقرر گرديدهمه امكانات،تعهدات،اعتبارات،نيروي انساني واموال منقول وغير منقول دو وزارتخانه ياد شده به وزارت راه وشهرسازي منتقل گردد. در همين راستا اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي نيز از ادغام دو اداره كل راه و ترابري و مسكن وشهرسازي خراسان جنوبي تشكيل گرديد.